Familjebadplats vid Skantzsjön

 

Beskrivning av ditt förslag:

Hallstahammar har länge saknat en riktig badplats längs Strömsholms Kanal/Kolbäcksån.

Tidigare har man kunnat bada i Hallonviken vid Lustigkulla samt även vid Norlings Sluss.

Nu har Kanalbolaget restaurerat kanalkanten då denna har börjat att vittra sönder vid dessa två platser

och där med gjort det betydligt svårare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att bada.

Området på andra sidan Skantzgatan, mitt emot Sporthallen, passar utmärkt för att anlägga en

familjebadplats då det i dag endast är en grusplan som ser skräpig och ovårdad ut. Den gamla, och i

dag bortforslade, pråmen Albert stod på en del av området.

- Grusplanen ska omvandlas till en gräsyta som stäcker sig från skogsdungen i norr ner mot

strandkanten där det sedan går över till ett sandområde längs med hela strandkanten.

- En längre brygga på anläggs för att komma längre ut i sjön.

- Längst upp mot cykelbanan och bron över kanalen till Gröndal, där pråmen Albert tidigare låg, anläggs

en bollplan eller lekyta.

- Det bör även anläggas ett grillområde på platsen

- Kiosken i Sporthallen kan nyttjas och även utvecklas

- Fler besökare till Skantzenområdet samt även till Åsby Hotell

Skiss på hur området skulle kunna se ut samt mer ingående text till förslaget

 

Förstudie:
Hallstahammar har länge saknat en riktig badplats längs Strömsholms Kanal/Kolbäcksån.
Tidigare har man kunnat bada i Hallonviken vid Lustigkulla samt även vid Norlings Sluss.
Nu har Kanalbolaget restaurerat kanalkanten då denna har börjat att vittra sönder vid dessa två platser och där med gjort det betydligt svårare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att bada.

Område:
På motsatt sida Skantzgatan vid Sporthallen. Där det i dag finns en grusplan och en parkering till Skantzenområdets besökare.

Området passar utmärkt för att anlägga en familjebadplats då det i dag endast är en grusplan som mest ser skräpig och ovårdad ut. Den gamla, och i dag bortforslade, pråmen Albert stod på en del av området.

Grusplanen ska omvandlas till en gräsyta som stäcker sig från skogsdungen i norr ner mot strandkanten där det sedan går över till ett sandområde längs med hela strandkanten. 

En längre brygga på ca 10m anläggs för att komma längre ut i sjön.

Då Skantzsjön är väldigt grund på detta ställe krävs troligen att man delvis muddrar botten för att få ett djup på ca 2m.

Längst upp mot cykelbanan och bron över kanalen till Gröndal, där pråmen Albert tidigare låg, anläggs en bollplan eller lekyta.

De alträd som i dag står längs med strandkanten bör så kvar. En inventering bör göras för att säkerställa att träden är friska. Dock bör några enstaka träd sågas ner för att göra platsen mer luftig då den i dag är väldigt mörk.

En avgränsning bör göras mot farleden i kanalen samt runt själva badvattnet för att förhindra att båtar tar sig in till bryggan och badplatsen.

Parkering:
Befintlig parkering utökas något för att få plats med ca 16 bilar.

Det finns även parkeringsmöjligheter utanför Sporthallen. Ett avtal bör slutas med Kanalhuset om att badgäster ska kunna nyttja dessa parkeringar under sommarmånaderna.

Faciliteter:

 

En tillfällig toalett bör sättas upp under juni-augusti. Alternativt bygga en stationär som även kan nyttjas under resten av året. Eller som ett tredje alternativ att använda Sporthallens toalett, dusch och omklädningsrum när de håller öppet.

Vinterhalvåret:
Under vintern när sjön är frusen kommer man kunna använda sig utav bryggan för att enklare ta sig ut med till exempel skridskor eller skidor.